Uw mandje

Responsieve klantendienst 🇳🇱

10% KORTING NU MET DE CODE RDA10

4,8/5 ★★★★★

Terugtrekking

Wettelijke termijn voor het herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw beslissing hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen. Wanneer u binnen deze termijn van 14 dagen hebt meegedeeld dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, beschikt u over 14 dagen extra om het product of de producten waarop de herroeping betrekking heeft, terug te zenden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op klanten buiten de Europese Unie.

Contractuele terugtredingstermijn

Op tabloide.nl bieden wij u de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten gebruik te maken van uw herroepingsrecht. U heeft dan nog 14 dagen de tijd, gerekend vanaf de datum van mededeling van uw besluit de overeenkomst te herroepen, om het/de betreffende product(en) aan ons te retourneren.

In het geval van een bestelling van meerdere producten op tabloide.nl, gaat de termijn van 14 dagen om uw beslissing tot herroeping mee te delen in op de datum van ontvangst van het laatste product.

De procedure voor de uitoefening van uw herroepingsrecht wordt hieronder uiteengezet.

Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de in 24.2 bedoelde termijn, zal slechts de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten worden terugbetaald, terwijl de kosten voor het terugzenden van het (de) product(en) voor uw rekening zullen blijven.

De retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) worden teruggestuurd, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggebracht, en, indien mogelijk, vergezeld gaan van een kopie van de aankoopfactuur voor een optimaal beheer. In geval van waardevermindering van het product ten gevolge van een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen, kunt u aansprakelijk worden gesteld.

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen op om het even welke wijze, en in het bijzonder per post of per e-mail aan contact@tabloide.nl, waarbij u ondubbelzinnig uiting geeft aan uw wens tot herroeping en de bestelling vermeldt waarop deze herroeping betrekking heeft.

Zodra het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan tabloide is verzonden, dient u het/de betreffende product(en) binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring aan tabloide.nl te retourneren.

Overeenkomstig Verordening nr. 1182/71/EEG van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden :
1° De dag waarop de overeenkomst is gesloten of de dag waarop de goederen zijn ontvangen, wordt niet meegerekend in de termijn bedoeld in artikel L. 221-18 ;
2° De termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag van de termijn;
3° Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de informatie over het herroepingsrecht niet onder de in artikel L. 221-5, 2°, vastgestelde voorwaarden aan de consument is verstrekt, wordt de herroepingstermijn verlengd met twaalf maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel L. 221-18 vastgestelde herroepingstermijn.
Indien deze informatie echter tijdens deze verlenging wordt verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn aan het einde van een periode van veertien dagen, ingaande op de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

De bewijslast dat het herroepingsrecht overeenkomstig artikel L. 221-21 is uitgeoefend, rust op de consument.

Bijlage – Intrekkingsformulier

De Klant kan gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor herroeping:

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Ter attentie van SOCIETÉ OCTOPOUCE,

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen (*)/diensten (*): Besteld op (*)/ontvangen op (*) :
Naam van de consument(en) :
Adres van de consument(en) :
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) :
Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Retouradres

Neem contact op met onze Klantendienst door hier te klikken of door een e-mail te sturen naar contact@tabloide.nl

Vergoeding

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal tabloide.nl u de betaalde bedragen (inclusief leveringskosten) terugbetalen uiterlijk 14 dagen na de datum waarop tabloide.nl op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen en met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als voor de bestelling is gebruikt (tenzij u uitdrukkelijk instemt met terugbetaling via een ander betaalmiddel). Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld tot het product is teruggevonden of tot u een bewijs van verzending van het product overlegt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Tabloide is niet verplicht extra kosten te vergoeden indien u uitdrukkelijk heeft gekozen voor een bezorgmethode die duurder is dan de standaard bezorgmethode die op tabloide.com wordt aangeboden.

Er wordt echter gepreciseerd dat in geval van volledige of gedeeltelijke betaling met cadeaucheques, deze niet in contant geld, per cheque of per bankkaart kunnen worden terugbetaald. De terugbetaling van aankopen met cadeaubonnen geschiedt uitsluitend in de vorm van cadeaubonnen voor een bedrag dat identiek is aan het bedrag dat in deze vorm is betaald.

Zendingen onder rembours worden om geen enkele reden aanvaard.

In geval van omruiling van maat vergoeden wij de volledige kosten van de retourzending tot een limiet van 5€.

Voor elk verzoek tot intrekking kunt u contact met ons opnemen via contact@tabloide.nl

Gratis levering

vanaf 90 Euro aankoop*

Responsieve en Nederlandse, Belgische klantendienst 🇳🇱

6/7d per e-mail

Levering Nederland, België

Levering in heel Nederland, België

100% veilig

PayPal / MasterCard / Visa

10% korting op de hele winkel!

Word lid van onze VIP-klantenlijst en profiteer van onze exclusieve aanbiedingen, promoties en privéverkopen en ontvang uw welkomstgeschenk.